Privacy & Disclaimer

Juridische Informatie

Deze website is eigendom van Reynaers Aluminium NV (verder “Reynaers” of “Reynaers Aluminium” genoemd), een Belgische naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel in 2570 Duffel (België), Oude Liersebaan 266, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0437.278.077 en met BTW-nummer BE- 437.278.077. Reynaers Aluminium treedt hier op voor eigen rekening en die van zijn dochterondernemingen. In Nederland betreft dit Reynaers B.V., Maisdijk 7 statutair gevestigd in Helmond met kamer van koophandelnummer: 160.30.487. De verantwoordelijke uitgever van deze website is mevrouw Els Fonteyne, Group Communication Manager.

Disclaimer

Deze website en de informatie die ze bevat, heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over Reynaers Aluminium en de producten/diensten die het bedrijf aanbiedt. Deze website is louter informatief en Reynaers Aluminium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Reynaers Aluminium heeft de nodige inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat de informatie op deze pagina’s correct was en in overeenstemming met alle mogelijke voorschriften inzake auteursrechten op het ogenblik dat de pagina’s werden opgesteld en laatst werden aangepast. Als zich een inbreuk op het auteursrecht zou voordoen, dan beperkt de aansprakelijkheid van Reynaers Aluminium zich tot het vervangen van de betrokken delen door delen die geen inbreuk maken op het auteursrecht. Reynaers Aluminium kan daardoor evenwel niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade.

Reynaers Aluminium geeft geen garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of de volledigheid van de website en de inhoud ervan.

Reynaers Aluminium behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen op gelijk welk moment, zonder aankondiging en zonder dat Reynaers Aluminium aansprakelijk wordt gesteld.

Reynaers Aluminium voorziet externe links voor het gebruiksgemak van de gebruikers van de website. Het vermelden van een externe link houdt geen enkele goedkeuring in van de externe site of de inhoud ervan. Reynaers Aluminium aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de vermelde sites.

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de voorwaarden van deze Disclaimer.

Privacybeleid

Reynaers Aluminium vindt uw privacy belangrijk en neemt daarom alle gepaste maatregelen om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de Europese wetgeving d.d. 25 mei 2018 inzake de bescherming van privacy in relatie tot het verwerken van persoonlijke gegevens, ook bekend als Global Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees hier in het Privacy Policy Reynaers Nederland:

  • Welke persoonlijke data verzamelen we?
  • Voor welke doeleinden gebruiken we uw persoonlijke data?
  • Hoe verzamelen we informatie?
  • Delen of verkopen we uw persoonlijke data aan derden?
  • Hoe lang bewaren we uw informatie?
  • Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonlijke data?
  • Cookies en analyse van de data.
  • Vragen? Neem contact met ons op via privacy@reynaers.nl.

Door deze website of een van de andere websites van Reynaers te gebruiken, aanvaardt u de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Auteursrechten - Handelsmerken

Deze website en de inhoud ervan zijn volledig eigendom van Reynaers Aluminium en/of zijn licentiegevers. Alle namen van producten, merken en/of handelsnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectievelijke houders. Bijgevolg mag deze website samen met alle onderdelen ervan zonder enige uitzondering van welke aard ook, niet verspreid, gebruikt of op gelijk welke manier overgenomen worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Reynaers Aluminium en/of een andere betrokken eigenaar voor reproductie, verspreiding, wijziging en/of openbaarmaking. Het gaat hier meer bepaald over alle werken, grafische, infografische en geluidselementen die beschermd zijn door (intellectuele) eigendomsrechten, als teksten, foto’s, geluidsfragmenten, tekeningen en logo’s.

Voor meer informatie over het gebruik van grafisch, infografisch of geluidsmateriaal, zoals foto’s, teksten, tekeningen, logo’s en geluidsfragmenten, email naar: copyrights@reynaers.com.

 

EXTRANET GEBRUIKSVOORWAARDEN


Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, aanvaardt u uitdrukkelijk de onderstaande voorwaarden van deze website en de achterliggende databanken, hetzij als klant of als leverancier van Reynaers Aluminium of als professional in de bouwsector die producten en/of diensten van Reynaers Aluminium gebruikt of raadpleegt.

Reynaers Aluminium laat u toe gebruik te maken van deze website en de achterliggende databanken, rekening houdend met de rechten verbonden aan uw profiel. Reynaers Aluminium behoudt zich het recht voor uw rechten te allen tijde te herroepen, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving. Reynaers Aluminium behoudt zich ook het recht voor te allen tijde de profielrechten zelf te wijzigen, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving.

Profielen

Klant: Reynaers Aluminium controleert eerst uw emailadres en contactgegevens. Daarna krijgt u een login waarmee u onder andere uw bestellingen en klachten kunt opvolgen en informatie, gegevens en CAD-tekeningen kunt opvragen enz.

Leverancier: Reynaers Aluminium controleert eerst uw emailadres en contactgegevens. Daarna krijgt u een login waarmee u onder andere technische informatie en gegevens kunt opvolgen en opvragen enz.

Professional in de bouwsector: Reynaers Aluminium controleert eerst uw emailadres en contactgegevens. Daarna krijgt u een login waarmee u onder andere technische informatie en data kunt opvragen, toegang krijgt tot technische tools enz.

+ Juridische informatie / Disclaimer / Privacybeleid / Auteursrechten – Handelsmerken  website