Skip to main content

www.reynaers.com In deze cookieverklaring (“Verklaring”) wordt uitgelegd onder welke omstandigheden en waarom Reynaers Aluminium NV (“wij”, “ons”, “onze”) cookies en soortgelijke technologieën gebruikt wanneer u onze website www.reynaers.nl gebruikt.

Wij kunnen deze Verklaring periodiek en naar eigen goeddunken wijzigen. Wanneer wij dat doen, zullen wij u een bijgewerkte versie ter beschikking stellen via onze website en zal u opnieuw om toestemming worden gevraagd met de bijgewerkte versie van deze Verklaring. Wij wijzen u erop dat onze website links kan bevatten naar andere sites en diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken, privacyverklaringen of inhoud met betrekking tot deze andere sites.

Wat zijn cookies?

Websites bevatten kleine gegevensbestanden, “cookies” genaamd, die in het geheugen van uw browser kunnen worden opgeslagen. Sommige cookies zijn nodig om de website van een bedrijf te laten functioneren, andere worden gebruikt om uw internetgedrag te volgen en uw online-ervaring te personaliseren – niet alleen op hun webpagina’s, maar ook op andere domeinen.

Aan de hand van uw persoons- en activiteitsgegevens leren websites uw interesses kennen, die ze bijvoorbeeld gebruiken om meer relevante advertenties weer te geven. De meeste websites bieden u de mogelijkheid om verschillende soorten cookies te aanvaarden of te weigeren, om uw gebruikerservaring nog te verbeteren.

Wie is verantwoordelijk voor het plaatsen en verzamelen van deze cookies of het gebruik van gelijkaardige technologieën?

Reynaers Aluminium NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Oude Liersebaan 266, 2570 Duffel, België en ingeschreven in het RPR/RPM Antwerpen, afdeling Antwerpen onder registratienummer (BTW) (BE)0437.278.077, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven.

Als u vragen hebt over de inhoud van deze Verklaring of de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt zoals hierin beschreven, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@reynaers.com.

Strikt noodzakelijke cookies

In het algemeen worden noodzakelijke cookies gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten werken. Ze zorgen ervoor dat u toegang krijgt tot alle inhoud, zelfs tot beveiligde delen van de website, en dat u probleemloos gebruik kunt maken van alle beschikbare functies.

Dit soort cookies houdt uw digitale gegevens niet bij, maar weet wel dat ze automatisch worden geplaatst wanneer u de website van Reynaers Aluminium bezoekt. Om deze cookies te plaatsen en te verzamelen baseren wij ons op ons gerechtvaardigd belang om een functionele website aan te bieden.

Analytische cookies

Analytische cookies houden bij hoe u de specifieke website gebruikt. Ze zijn niet noodzakelijk, maar ze helpen bedrijven mogelijke problemen op te sporen en ze geven aan welke inhoud al dan niet nuttig is. Alle informatie wordt anoniem gehouden en wordt gebruikt om de algemene functies van de website te verbeteren.

Analytische cookies op de website van Reynaers Aluminium omvatten ook cookies van analytische diensten van derden. Wanneer wij gebruik maken van analytische diensten van derden, wordt u vriendelijk verzocht de privacy- en cookieverklaringen van deze derden te raadplegen om te begrijpen hoe zij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Wij plaatsen en verzamelen dergelijke cookies alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Marketingcookies

Deze cookies volgen uw onlineactiviteiten, zowel op onze website als op andere websites, om u onlineadvertenties aan te bieden die perfect op uw interesses zijn afgestemd.

Cookies van derden op de website van Reynaers Aluminium kunnen ook gedeeld worden met andere organisaties en adverteerders. Wanneer wij cookies delen met andere organisaties en adverteerders, wordt u vriendelijk verzocht om de privacy- en cookieverklaringen van deze derden te raadplegen om te begrijpen hoe zij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Wij plaatsen en verzamelen dergelijke cookies alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Socialemediacookies

Onze website bevat meerdere knoppen waarmee u onze inhoud kunt delen op alle socialemediaplatforms van Reynaers Aluminium.

Als u op een van deze knoppen klikt, of als u interactie met ons hebt op onlineplatforms zoals Facebook, LinkedIn, Instagram of Pinterest, worden onze socialemediacookies geactiveerd om uw activiteiten te volgen.

Sociale netwerken registreren uw acties met deze cookies en kunnen de informatie gebruiken om u gerichte advertenties te sturen. Raadpleeg de privacyverklaringen van elk van de respectieve platforms om te begrijpen hoe zij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken:

Voor Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Voor LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Voor Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875/?locale=en_US&cms_id=519522125107875&maybe_redirect_pol=false

Voor Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

U begrijpt dat als u instemt met ons gebruik van socialemediacookies, u ook instemt met de wijze waarop deze externe aanbieders van sociale media uw persoonsgegevens, die via cookies en plug-ins zijn verzameld, gebruiken.

Cookievoorkeuren

Door aan te geven voor welke cookies u toestemming geeft en welke u weigert, helpt u de look-en-feel van onze website te optimaliseren voor een optimale browse-ervaring. U kunt uw voorkeuren op elk ogenblik wijzigen en uw toestemming op elk ogenblik intrekken.

U kunt cookies die zich op uw apparaat bevinden altijd verwijderen. De instructies voor het verwijderen van cookies verschillen per browser. Raadpleeg de instructies voor de meest gebruikte browsers op:

Wie ontvangt de persoonsgegevens die wij van u verzamelen?

Aanbieders van diensten – Wij vertrouwen op zorgvuldig geselecteerde derden om ons te helpen bij het aanbieden van de website en de bijbehorende diensten. Uw persoonsgegevens worden aan deze aanbieders doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken.

Wanneer wij cookies, plug-ins of soortgelijke technologieën van derden gebruiken, worden uw persoonsgegevens ook met deze derden gedeeld. Zie de paragrafen hierboven voor elke categorie van cookies waar dit kan gebeuren.

Doorgifte aan derde landen - Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Wij hebben de nodige passende waarborgen en aanvullende maatregelen getroffen zoals vereist door de gegevensbeschermingswetten van de Europese Unie, met name door de nodige overeenkomsten te sluiten op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Uw rechten

Recht op toegang - U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot u hebben verwerkt. Opdat wij dit verzoek kunnen inwilligen, moet u uitleggen welke persoonsgegevens u wenst in te zien. Wij behouden ons het recht voor om administratieve kosten in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken. Wij behouden ons ook het recht voor om verzoeken te weigeren die duidelijk ongegrond of buitensporig zijn.

Recht op rechtzetting - U hebt het recht om kosteloos de rechtzetting te vragen van persoonsgegevens die onjuist zijn. Een verzoek om rechtzetting moet vergezeld zijn van een bewijs van de onjuistheid van de gegevens waarvoor rechtzetting wordt gevraagd.

Recht op wissen - U hebt het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist als (a) u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking overblijft; (b) wij wettelijk verplicht zijn om ze te wissen; (c) u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken; (d) ze niet langer noodzakelijk zijn met het oog op de hierboven beschreven doeleinden of (e) de verwerking onwettig is. U dient er echter rekening mee te houden dat wij een verzoek om verwijdering zullen toetsen aan:

a) onze doorslaggevende belangen of die van een derde partij, voor zover wettelijk toegestaan;

b) wettelijke of reglementaire verplichtingen of bevelen van de overheid of van een rechterlijke instantie.

In plaats van verwijdering kunt u ons ook vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als en wanneer (a) u de juistheid van dergelijke gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is, of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden, maar u ze nodig hebt om uzelf te verdedigen in een gerechtelijke procedure.

Recht van bezwaar - U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar u moet uitleggen welke ernstige en legitieme redenen in verband met uw bijzondere omstandigheden een dergelijk bezwaar rechtvaardigen. Deze uitleg is niet nodig als u bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid - U hebt het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die u ons digitaal hebt verstrekt met uw toestemming of voor de uitvoering van een contract, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

Recht om toestemming in te trekken - Als u eerder toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk ogenblik intrekken.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen - Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar privacy@reynaers.com voor alle aangelegenheden in verband met de rechten van de betrokkenen. Een e-mail waarin om de uitoefening van een recht wordt verzocht, mag niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover die verwerking verder gaat dan wat nodig is om uw verzoek te behandelen.

In dat verzoek moet u duidelijk vermelden en specificeren welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor, als de wet dit vereist. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn, en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart om uw identiteit te bewijzen. Wij vragen dit om te voorkomen dat onbevoegden misbruik maken van uw rechten.

Wij zullen u onverwijld van de ontvangst van dit verzoek op de hoogte stellen. Als het verzoek gegrond blijkt te zijn, stellen wij u hiervan op de hoogte zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek.

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het in de eerste alinea van deze clausule genoemde e-mailadres. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, met name de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).